کمیته دائمی

دکتر حمید حسن پور

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر علیرضا احمدی فرد

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر محمد قاسم زاده

دانشگاه یزد

دکتر اسداله شاه بهرامی

دانشگاه گیلان

دکتر حمید بیگی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر کریم فائز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر احسان اله کبیر

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بهروز مینائی

دانشگاه علم و صنعت ایران

تا کنفرانس
----
آخرین اخبار
مقالات دوره‌های قبلی کنفرانس در IEEE Xplore
آمار بازدیدکنندگان
70245 بازدید